Воскресенье, 21 Октября 2018, 17:50 | RSS
Артёмовское Музыкальное Училище
имени Ивана Карабица
Главная » 2015 » Декабрь » 22 » Про правила прийому у 2016 р.
Про правила прийому у 2016 р.
02:06

Правила прийому на навчання до Артемівського музичного училища

ім. І. Карабиця в 2016 році

 

Провадження освітньої діяльності в Артемівському музичному училищі ім.І.Карабиця здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №636727, строк дії ліцензії  - до 01.07.2025), Сертифікату про акредитацію спеціальності «Музичне мистецтво» (серія НД-І №0575716 від 10.06.2015, термін дії – до 01.07.2025) та в межах ліцензійного набору.

І. Загальні положення

 1. Вищий навчальний заклад Артемівське музичне училище ім.І.Карабиця (далі – АМУ ім.І.Карабиця) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст», галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво», відповідно до Ліцензії в межах ліцензованого обсягу 100 осіб (додаток 1), за спеціалізаціями:
 • «Фортепіано»;
 • «Оркестрові струнні інструменти»;
 • «Оркестрові духові та ударні інструменти»;
 • «Народні інструменти»;
 • «Естрадний спів»;
 • «Хорове диригування»;
 • «Теорія музики».
  1. У цих Правилах прийому на навчання до АМУ ім.І.Карабиця           (далі – Правила прийому) терміни вживаються у таких значеннях:

-  вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

 • вступний екзамен - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;
 • вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;
 • Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

-  конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно Правил прийому до АМУ ім. І. Карабиця для осіб, що вступають для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

 • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;
 • право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;
 • право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
 • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізації), що формується відповідно до Правил прийому до АМУ ім. І. Карабиця;
 • співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;
 • творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженим Наказом МОН України від 15.10.2015 №1085;
 • технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
 • фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

 

     Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному у Законі України       Про зайнятість населення".

 

 1. Фінансування підготовки фахівців у АМУ ім.І.Карабиця здійснюється:

  -      за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

 • за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
 • за ваучерами;
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в АМУ ім.І.Карабиця на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в АМУ ім.І.Карабиця за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

         Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю (напрямом) в АМУ ім.І.Карабиця, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.        

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитку на час навчання.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти в АМУ ім.І.Карабиця нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту в АМУ ім. І. Карабиця, мають рівні права та обов’язки.

1.6. Прийом до АМУ ім.І.Карабиця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.7. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями).

1.8. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано з виконанням санітарних норм мешкання у відповідності до нормативних документів, що регламентують дане питання. Мешкання вступників – у спеціально відведених кімнатах гуртожитку АМУ ім.І.Карабиця за адресою:                        м. Артемівськ, вул. Червоноармійська, 46а на умовах подобової оплати не більш ніж 14 грн. на добу.

1.9. В АМУ ім.І.Карабиця відсутні можливості для навчання осіб з особливими потребами.

 

 

ІІ. Організація прийому до АМУ ім.І.Карабиця

2.1. Організацію прийому вступників до АМУ ім.І.Карабиця здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора АМУ ім.І.Карабиця, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію АМУ ім.І.Карабиця, затвердженим педагогічною радою АМУ ім.І.Карабиця. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця.

2.2. Директор АМУ ім.І.Карабиця забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором АМУ ім.І.Карабиця.

2.4. Рішення Приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення АМУ ім.І.Карабиця обсягів державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до АМУ ім.І.Карабиця, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс на вакантні місця державного замовлення на 2015 рік (з нормативним терміном навчання) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (окрім випадків, зазначених у розділах VII, XVII цих Правил) та складають творчий конкурс.

3.3. АМУ ім.І.Карабиця зараховує вступників на навчання за умови виконання вимог, визначених розділами  V-VІІ та пунктом 1 розділу XІV цих Правил.

3.4. АМУ ім.І.Карабиця приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3.5. АМУ ім.І.Карабиця має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії з 01 листопада 2015 року до 10 липня 2016 року щоденно (крім суботи та неділі) з 9.00 до 12.00.

З 11 липня по 12 серпня 2016 року щоденно з 9.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00.  Неділя – вихідний.

4.2. Приймальна комісія встановлює наступні строки прийому заяв і документів, вступних випробувань та конкурсного відбору вступників, у тому числі прийом заяв і документів від іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту:

4.2.1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників розпочинається о 09:00 11 липня 2016 року.

4.2.2. Прийом заяв та документів закінчується 20 липня 2016 року о 18.00 годині. Вступні іспити та творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 21 липня до 27 липня 2016 року.

4.2.3. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

4.3. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

- на місця за кошти державного бюджету відповідно до пункту 1 розділу XV цих правил до 18.00 години 05 серпня 2016 року;

- на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня 2016 року.

4.4. Зарахування вступників на денну форму відбувається:

- за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 року;

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше 12 серпня 2016 року.

4.5. Графік проведення вступної кампанії у 2016 році:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

за кошти державного бюджету

інші джерела фінансування

Початок прийому заяв та документів у паперовій  формі

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить АМУ ім.І.Карабиця 

20 липня 2016 року

о 18.00 годині

Строки проведення АМУ ім.

І. Карабиця  вступних випробувань

21 липня – 27 липня 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, що рекомендовані до зарахування

Не пізніше 12.00 години 28 липня 2016 року

Виконати вимоги до зарахування

до 18.00 години 05 серпня 2016 року

не пізніше 10 серпня

Зарахування на навчання

не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 року

не пізніше 12 серпня 2016 року

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у

Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до АМУ ім.І.Карабиця (далі — заява) тільки в паперовій формі.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії АМУ ім.І.Карабиця. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.  

Заяву, що зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасовано АМУ ім.І.Карабиця на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію) до АМУ ім.І.Карабиця.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію та форму навчання.

5.4. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

-   документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

-  свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

          -   документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з  предмету «Українська мова та література», виданий у 2016 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною  комісією АМУ ім. І. Карабиця або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.     5.5. До заяви вступник додає:

-    копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

-    чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- вступники на спеціалізацію «Естрадний спів» додають медичну довідку лікаря-отоларинголога.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, окрім випадків передбачених у розділах VII, XVII цих Правил.

5.7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з предмету «Українська мова та література», з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною  комісією АМУ ім. І. Карабиця або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви і документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до АМУ ім.І.Карабиця протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів творчого конкурсу, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном рівень освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за                         № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється АМУ ім.І.Карабиця до початку другого семестру першого року навчання його власника.

5.13 Приймальна комісія АМУ ім.І.Карабиця перевіряє в Єдиній базі перелік заяв вступника, поданих до інших навчальних закладів.

 

VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до АМУ ім.І.Карабиця, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з предмету «Українська мова та література», середній бал документа про повну загальну середню освіту та результати творчого конкурсу.

 6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з української мови та літератури, бала за творчий конкурс, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 2 до цих Правил.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділами VII, XVII цих Правил.

Вага сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання становить 40 відсотків конкурсного бала. Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту становить 10 відсотків конкурсного бала. Вага бала за творчий конкурс становить 50 відсотків конкурсного бала.

Розрахунок конкурсного балу здійснюється за формулою

КБ =  К1хП1 + К2хП2 + К3хА,

де КБ – конкурсний бал; К1 – коефіцієнт ваги сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, що дорівнює 0,4; П1 – результат зовнішнього незалежного оцінювання з предмету «Українська мова та література»; К2 – коефіцієнт ваги творчого конкурсу, що дорівнює 0,5;  П2 – бал за творчий конкурс; К3 – коефіцієнт ваги середнього балу документа про повну загальну середню освіту, що дорівнює 0,1; А - середній бал документа про повну загальну середню освіту.

Сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці: К1 + К2 + К3 = 1.

         6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного випробування з предмету «Українська мова», середній бал документа про базову загальну середню освіту та бали творчого конкурсу.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів вступного випробування з предмету «Українська мова», середнього балу документа про базову загальну середню освіту та балів творчого конкурсу.

6.6. Середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.7. Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

VIІ.  Участь у конкурсі за результатами вступних випробувань на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у АМУ ім.І.Карабиця мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року  № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у АМУ ім.І.Карабиця мають право особи, звільнені з військової служби (у т.ч. демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

VIII. Проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів

8.1. Для проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів створюються екзаменаційні комісії.

8.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою. Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу. Загальний результат творчого конкурсу обчислюється як середній бал суми оцінок обох сесій («Фах», «Сольфеджіо і музична грамота» для вступників на  спеціалізації «Фортепіано»,  «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування»; «Сольфеджіо і музична грамота», «Музична література» для вступників на спеціалізацію «Теорія музики»). Для вступників на спеціалізацію «Естрадний спів» результатом творчого конкурсу є середній бал двох етапів («Спів» та «Перевірка знань з музичної грамоти, сольфеджіо, володіння музичним інструментом») сесії «Фах».

8.3. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу. Загальний результат творчого конкурсу обчислюється як середній бал суми оцінок обох сесій («Фах», «Сольфеджіо і музична грамота» для вступників на  спеціалізації «Фортепіано»,  «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування»; «Сольфеджіо і музична грамота», «Музична література» для вступників на спеціалізацію «Теорія музики»). Для вступників на спеціалізацію «Естрадний спів» результатом творчого конкурсу є середній бал двох етапів сесії «Фах» («Спів» та «Перевірка знань з музичної грамоти, сольфеджіо, володіння музичним інструментом»).

8.4. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як  середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу (кожний етап сесії «Фах» творчого конкурсу для вступників на спеціалізацію «Естрадний спів» ). Вступники, які отримали оцінку нижче 124 за 200-бальною шкалою для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, та нижче 4 за 12-бальною шкалою для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, з урахуванням вимог пунктів 8.4.2, 8.4.3 розділу VIII цих Правил, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. «Вимоги до творчих конкурсів для вступу до Артемівського музичного училища імені Івана Карабиця у 2016 році», з предметів «Фах», «Сольфеджіо і музична грамота», «Музична література», рівень вимог при «Перевірці  знань з музичної грамоти, сольфеджіо, володіння музичним інструментом», розробляються відповідними предметно-цикловими комісіями АМУ ім.І.Карабиця і затверджуються педагогічною радою АМУ ім.І.Карабиця не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених вимог. «Вимоги до творчих конкурсів для вступу до Артемівського музичного училища імені Івана Карабиця у 2016 році» обов'язково оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця. У вимогах творчих конкурсів містяться критерії оцінювання кожного вступного випробування.

8.4.1. Творчий конкурс складається з двох сесій: «Фах», «Сольфеджіо і музична грамота» для вступників на  спеціалізації «Фортепіано»,  «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування»; «Сольфеджіо і музична грамота» та «Музична література» для вступників на спеціалізацію «Теорія музики». Для вступників на спеціалізацію «Естрадний спів» творчий конкурс складається з двох етапів сесії «Фах» («Спів» та «Перевірка знань з музичної грамоти, сольфеджіо, володіння музичним інструментом»).

8.4.2. При проведенні сесії творчого конкурсу вступник має виконати вимоги, що передбачені «Вимогами до творчих конкурсів для вступу до Артемівського музичного училища імені Івана Карабиця у 2016 році».

Виконання вимог вступником на основі базової загальної середньої освіти оцінюється за 12-бальною шкалою та для вступників на основі повної загальної середньої освіти за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступники, що отримали незадовільну оцінку на сесії творчого конкурсу (нижче ніж 4 бали для вступників на основі загальної середньої освіти та нижче ніж 124 бали для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для участі в подальшому складанні творчого конкурсу не допускаються.

8.4.3. Сесія творчого конкурсу з предмету «Сольфеджіо і музична грамота» складається з двох частин: написання музичного диктанту та усна відповідь, які оцінюються окремо за 12-бальною шкалою для вступників на основі базової загальної середньої освіти та від 100 до 200 для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Загальний результат сесії обчислюється як середній бал суми оцінок обох частин. 

При одержанні незадовільної оцінки з письмової частини сесії творчого конкурсу з предмету «Сольфеджіо і музична грамота» вступник допускається до здачі усної частини цієї сесії творчого конкурсу за винятком вступників на спеціалізацію «Теорія музики». Вступники, що отримали загальну незадовільну оцінку на сесії творчого конкурсу з предмету «Сольфеджіо і музична грамота» (нижче ніж 4 бали на основі базової загальної середньої освіти та нижче ніж 124 бали для вступників на основі повної загальної середньої освіти) до участі в конкурсному відборі не допускаються.

8.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого даними Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія АМУ ім.І.Карабиця, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом по АМУ ім.І.Карабиця. Апеляція повинна подаватись в день проведення усного випробування, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції надані пізніше, комісією не розглядаються.

Апеляція має містити адресу звернення (в апеляційну комісію АМУ ім.І. Карабиця), суть питання, дату написання, та підпис особи, що надає апеляцію (з розшифровкою).

Розгляд апеляції відбувається не пізніше наступного робочого дня після подачі заяви. Відмова у прийомі апеляції, наданої у відповідності до цього Положення, не допускається.

8.7. Відомості щодо результатів вступних іспитів та творчих конкурсів формуються в Єдиній базі.

 

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. «Вимогами до творчих конкурсів для вступу до Артемівського музичного училища імені Івана Карабиця у 2016 році» проведення співбесіди в АМУ ім.І.Карабиця не передбачено.

 

Х. Зарахування поза конкурсом

10.1. Поза конкурсом зараховуються:

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за напрямом «Мистецтво» спеціальністю «Музичне мистецтво», відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

- особи, яким відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

10.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю (спеціалізацією) рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Порядок отримання права здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету зазначеними категоріями осіб встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цих Правил, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цих Правил,  не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2 цих Правил, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до АМУ ім.І.Карабиця мають:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надано таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надано таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надано таке право;

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 11.1 цього розділу.

 

I. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цих Правил категорії,

рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:
 • осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами.
 • осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

12.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

-   прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

-   наявність права на першочергове зарахування.

12.4. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді Приймальної комісії АМУ ім.І.Карабиця.

12.5. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 4.3 розділу ІV цих Правил.

12.6. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 12.3 цих Правил.

 

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного бюджету Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.2.3 розділу IV цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ХII цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника -  від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2 Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету, відповідно до строків, визначених  у пункті 4.4 розділу IV цих Правил.

13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісії АМУ ім.І.Карабиця. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця.  Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку за вказаними вступниками в заяві електронними адресами та/або номерами мобільних телефонів.

 

           XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування відповідно до строку, визначеного пунктом 4.2.3 розділу IV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до АМУ ім.І.Карабиця, до Приймальної комісії.

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.3 розділу IV цих Правил, не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за за кошти державного бюджету, крім випадків визначених у розділах XV, XVI та XVIІІ цих Правил.

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації  вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії АМУ ім. І. Карабиця).

Між строками, встановленими в пунктах 4.3. та 4.4. розділу ІV цих Правил, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію).

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

15.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії АМУ ім.І.Карабиця та долучається до його особової справи.

15.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

15.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

XVI. Наказ про зарахування

16.1. Наказ про зарахування на навчання видається керівником АМУ ім.І.Карабиця на підставі рішення Приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання з додатками до нього формується в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 4.4. розділу IV цих Правил.

16.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом  19.5.  розділу ХІХ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з АМУ ім.І.Карабиця за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XІV цих Правил.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої АМУ ім.І.Карабиця квоти.

 

XVІI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у АМУ ім.І.Карабиця

17.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

17.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до АМУ ім.І.Карабиця України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

17.3 Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

17.4. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до АМУ ім.І.Карабиця не пізніше 15 листопада 2016 року на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

 

XVIІІ. Зарахування до АМУ ім.І.Карабиця на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з АМУ ім.І.Карабиця, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2 і 16.3 розділу XVІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

XІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до АМУ ім. І. Карабиця

19.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу за умови наявності перепустки, що підписана керівником АМУ ім.І.Карабиця.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів, після надання документального підтвердження надання такого права Міністерством освіти і науки України. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

19.3. АМУ ім.І.Карабиця зобов’язане створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом  повинні оприлюднюватися на інформаційному стенді Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті АМУ ім.І.Карабиця не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей..

19.4. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

19.6.  Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціалізаціями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених Приймальною комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX - XІ цих Правил.

завантажити документ

 

Положення про Приймальну комісію Артемівського музичного училища імені Івана Карабиця

Положення про апеляційну комісію Артемівського музичного училища імені Івана Карабиця

Категория: От администрации | Просмотров: 568 | Добавил: admin1
Форма входа

Категории каталога
От администрации [42]
От сайта [8]
От студентов [17]
Конкурсы [12]
Другое [10]
Календарь
«  Декабрь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Сайты ВУЗов

Архивы классики
 • Нотный архив Бориса Тараканова

 • Большой архив классической музыки

 • Классическая музыка.ru

 • Классика в mp3 Аркадия Чубрика

 • Классическая музыка. Бесплатно и для всех

 • Архив классической музыки

 • Мир классической музыки
 • Наш опрос
  Какую музыку Вы слушаете?
  Всего ответов: 29

  Copyright Сайт АМУ © 2008-2018 | Сайт управляется системой uCoz